ముగించు

పోలీస్ శాఖ

జిల్లా లో పోలీస్ శాఖ ఒక రెవెన్యూ డివిజన్ i. e. గద్వాల్, ఒక పోలీస్ సబ్ డివిజన్.

గద్వాల్  3 సర్కిల్ కార్యాలయాలను కలిగి ఉంది.

  •  గద్వాల్ ,
  • అలంపూర్, మరియు
  • శాంతి నగర్.

జిల్లా లో 12 మండలంలో 14 L & O పోలీస్ స్టేషన్ లు ఉండగా గద్వాల్ పట్టణం లో సి సి ఎస్ మరియు ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ లతో కలువుకొని మొత్తం జిల్లాలో 16 పోలీస్ స్టేషన్ లు ఉన్నవి

క్రమ సంఖ్య సబ్-డివిజన్ పేరు సర్కిల్ పేరు పోలీస్ స్టేషన్ పేరు మండలము
1 గద్వాల్ సబ్-డివిజన్ గద్వాల్  గద్వాల్ టౌన్ గద్వాల్ 
2 గద్వాల్ సబ్-డివిజన్ గద్వాల్  గద్వాల్ రూరల్ గద్వాల్ 
3 గద్వాల్ సబ్-డివిజన్ గద్వాల్  ధరూర్ ధరూర్
4 గద్వాల్ సబ్-డివిజన్ గద్వాల్  మల్దకల్ మల్దకల్
5 గద్వాల్ సబ్-డివిజన్ గద్వాల్  గట్టు గట్టు
6 గద్వాల్ సబ్-డివిజన్ గద్వాల్  కేటి దొడ్డి (కొత్త) కేటి దొడ్డి (కొత్త)
7 గద్వాల్ సబ్-డివిజన్ గద్వాల్  సి సి ఎస్ గద్వాల్ గద్వాల్
8 గద్వాల్ సబ్-డివిజన్ గద్వాల్  ట్రాఫిక్ పి ఎస్ గద్వాల్ గద్వాల్
9 గద్వాల్ సబ్-డివిజన్ అలంపూర్ అలంపూర్ అలంపూర్
10 గద్వాల్ సబ్-డివిజన్ అలంపూర్ ఉండవెల్లి (కొత్త) ఉండవెల్లి (కొత్త)
11 గద్వాల్ సబ్-డివిజన్ అలంపూర్ ఇటిక్యాల ఇటిక్యాల
12 గద్వాల్ సబ్-డివిజన్ అలంపూర్ కొదందాపూర్ ఇటిక్యాల
13 గద్వాల్ సబ్-డివిజన్ శాంతి నగర్ శాంతి నగర్ శాంతి నగర్
14 గద్వాల్ సబ్-డివిజన్ శాంతి నగర్ అయిజ అయిజ
15 గద్వాల్ సబ్-డివిజన్ శాంతి నగర్ రాజోలి రాజోలి(కొత్త)
16 గద్వాల్ సబ్-డివిజన్ శాంతి నగర్ మానోపాడ్ మానోపాడ్

జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా లోని రక్షక భట నిలయాల ఈ మెయిల్ ఐడి & మొబైల్ నెంబర్.

క్రమ సంఖ్య కార్యాలయం పేరు ఈ మెయిల్ ఐడి మొబైల్ నెంబర్ ల్యాండ్ నెంబర్
1 ఎస్ పి.ఆఫీస్ sp-jlmbgadwal@tspolice.gov.in 8332891100 08546-273000
2 గద్వాల్ ఎస్ డి పి ఓ sdpo-gdl-jlmb@tspolice.gov.in 9440795744 08546-272300
3 సర్కిల్ ఇన్స్పె క్టర్ శాంతి నగర్ ci-shnr-jlmb@tspolice.gov.in 7901105462  08502-247433
4 రాజోలి పి ఎస్ sho-rjl-jlmb@tspolice.gov.in 9440904767 08502-243733
5 అయిజ పి ఎస్ sho-aiz-jlmb@tspolice.gov.in 9440904778 08546-278633
6 మానోపాడ్ పి ఎస్ sho-mnp-jlmb@tspolice.gov.in 9490619616 08502-246333
7 శాంతి నగర్ పి ఎస్ sho-shnr-jlmb@tspolice.gov.in 9490619617 08502-247433
8 సర్కిల్ ఇన్స్పె క్టర్ అలంపూర్ ci-apr-jlmb@tspolice.gov.in 9440795746
9 కోదండ పూర్ పి ఎస్ sho-kdpr-jlmb@tspolice.gov.in 9440904768 08502-245033
10 ఇటిక్యాల పి ఎస్ sho-itk-jlmb@tspolice.gov.in 9440795747 08502-245833
11 అలంపూర్ పి ఎస్ sho-apr-jlmb@tspolice.gov.in 9440904766 08502-241333
12 ఉండవెల్లి పి ఎస్ sho-udv-jlmb@tspolice.gov.in 7901003980 08502-244333
13 సర్కిల్ ఇన్స్పె క్టర్ గద్వాల్ ci-gdl-jlmb@tspolice.gov.in 9440795745 08546-272213
14  ధరూర్ పి ఎస్ sho-dha-jlmb@tspolice.gov.in 9440795750 08546-279233
15  గద్వాల్ రూరల్ పి ఎస్ sho-gwlr-jlmb@tspolice.gov.in 9440795752 08546-271633
16  గద్వాల్ టౌన్ పి ఎస్ sho-gwlt-jlmb@tspolice.gov.in 9440795751 08546-272333
17 గట్టు పి ఎస్ sho-gha-jlmb@tspolice.gov.in 9440904764 08546-279633
18 కేటి దొడ్డి పి ఎస్ sho-ktd-jlmb@tspolice.gov.in 7901155459
19  మల్దకల్ పి ఎస్ sho-mld-jlmb@tspolice.gov.in 9440904765 08546-270433